Posouzení zdravotního stavu a potenciálu uchazeče (Rekomandace)

Rekomandace (doporučení) je výstupem posouzení zdravotního stavu nezaměstnaného ve vztahu k určitému povolání. 

Na základě odborného vyšetření (tzv. ergodiagnostiky) je možné popsat pracovní potenciál uchazeče o zaměstnání z hlediska jeho zdravotního stavu a podat doporučení týkající se vhodného pracovního uplatnění. Rekomandaci lze využít jak v pozitivním smyslu například jako součást pracovní rehabilitace pro vhodné zařazení osob se zdravotním omezením, tak v opačném případě, kdy je odůvodněná obava, že zdravotní stav uchazeče o zaměstnání neumožňuje přijetí určitého typu zaměstnání, nebo absolvování určité rekvalifikace. V obou situacích může úřad práce vyslat svého klienta k lékaři s žádostí o posouzení zdravotního stavu v souvislosti s výkonem práce.

V praxi to obvykle nastává tehdy, když uchazeč žádá o rekvalifikaci a existují pochybnosti o tom, zda jeho zdravotní stav umožňuje výkon profese, na kterou je rekvalifikace zaměřena. Typická je také situace, kdy se úřad práce chystá vystavit uchazeči doporučenku na určité místo, ale uchazeč namítá, že danou práci nemůže vykonávat ze zdravotních důvodů. Tento nástroj však lze využít i v případě, že má uchazeč nějaké psychické obtíže, např. v důsledku dlouhodobé nezaměstnanosti a tíživé sociální situace, což je u dlouhodobě či opakovaně nezaměstnaných pocházejících z prostředí ohroženého sociálním vyloučením poměrně častý, avšak opomíjený jev. Pokud se uchazeč na některou práci necítí, může jej úřad práce nechat prostřednictvím žádosti o rekomandaci vyšetřit, a pak s ním případně pracovat jiným způsobem, tedy jako s osobou se zdravotním omezením.

Pro uchazeče o zaměstnání je bezpečnější, pokud bude svá psychická omezení komunikovat jako zdravotní problémy a podrobí se rekomandaci, na jejímž základě může ÚP efektivněji pracovat s konkretizovanými zdravotními obtížemi. Pokud je rekomandační zpráva založena na obecné „snížené schopnosti pracovat“ bez další specifikace psychických problémů, může vyústit do vyřazení z evidence uchazečů ze zdravotních důvodů.

Výstupem posouzení je doporučení (rekomandace) v podobě lékařské zprávy o tom, zda je uchazeč schopen určitý druh práce vykonávat. Úřad práce rekomandaci zohledňuje při zprostředkování zaměstnání či rekvalifikace. Podle toho, co je obsahem rekomandace, lze posoudit, zda je uvažované pracovní místo možné považovat pro daného uchazeče za vhodné (a tedy ho nemůže beztrestně – bez rizika vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání – odmítnout) či nikoliv.

Kdo může rekomandaci iniciovat: 

Pracovní rekomandaci provádí lékař, k němuž je uchazeč vyslán Úřadem práce, který také hradí její náklady. O rekomandaci může Úřad práce požádat uchazeč o zaměstnání.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Více informací