Vzdělávání / Výstupy z videokonference Nástroje podpory sociálního začleňování a možnosti jejich koordinace na území obce

Ve dnech 13. – 14. října 2020 jsme v rámci projektu Dobrá práce v obci uspořádali mezinárodní videokonferenci zaměřenou na systémovou podporu sociálního začleňování a zaměstnanosti na lokální úrovni. Účastníci se mohli podrobněji seznámit s komplexem programů realizovaných na území města Kadaň a inspirovat se diskusí o možnostech systémového zakotvení běžných i méně běžných nástrojů podpory lidí znevýhodněných na trhu práce.

První den konference ukázal škálu služeb, kterou v sociální oblasti může poskytovat obec velikosti Kadaně, a měli jsme možnost slyšet, co vše může v podobném městě fungovat na podporu sociálně vyloučených a dlouhodobou nezaměstnaností ohrožených osob. Z příspěvků vzešla důležitost strategického plánování a koordinace vzájemné spolupráce, které fungování v obci reálně určují a do nichž jsou zapojeni klíčoví aktéři včetně politických zástupců. 

Byly představeny jednotlivé konkrétní nástroje, které jsou v obci nejen v oblasti zaměstnanosti rozvíjeny – terénní program města Kadaně, systém prostupného bydlení, domovní schůze, komunitní aktivity, dluhová poradna, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, nízkoprahové aktivity pro děti a mládež, programy na podporu studia, prostupné a podporované zaměstnání, pracovní poradenství, klientská případová spolupráce, zapojení sociálního podniku. Právě koordinace dostupných služeb, kterých je v Kadani velké množství  a propojování různých rozvojových oblastí (zaměstnanosti, vzdělávání, sociálních služeb atp.) je velkou výzvou a nekončícím procesem, který směřuje k maximální efektivitě využití dostupných zdrojů pro potřeby občanů města. Často jde o náročnou a mravenčí práci, a zásadní roli hrají lidské zdroje.

„V případě vyloučené lokality Prunéřov by bez práce sociálních pracovníků byla podoba lokality neudržitelná“, řekl zástupce města Kadaň Tomáš Mědílek. Nutnou podmínkou pro fungování tohoto procesu je politická podpora, která je v Kadani dlouhodobě vysoce nadstandardní.

V úvodu druhého dne konference představila Lucie Trlifajová z Centra pro společenské otázky SPOT jednotlivé bariéry pro vstup na trh práce, nalezení kvalitního místa a jeho udržení, a osvětlila možné další směřování politik zaměstnanosti. „Ambicí politiky zaměstnanosti není zaměstnání jako takové, ale mělo by jít o snahu zlepšit situaci daného člověka jako takového. O snahu pomoci mu vystoupit z marginalizovaného postavení na trhu práce, získat respekt, důstojnost, pocit uznání, či základní slušné jednání – a tak i umožnit plánování budoucnosti“, zdůraznila.

Organizace Rytmus Praha a Fokus představily sofistikované nástroje práce s lidmi, které jsou založené na dobrém poznání jejich situace a podpořené sítí dalších odborníků. Dle Kristýny Valentové z organizace Rytmus umožňují tyto nástroje celkový pohled na život člověka a zmapování jeho vnitřních i vnějších zdrojů. To usnadňuje komunikaci se zaměstnavatelem a na pracovišti a pomáhá práci si udržet. Petr Špaček z oganizace Fokus Praha zdůraznil mimo jiné důležitost využití případové sítě podpory a práci se zaměstnavateli při odbourávání jejich předsudků a naplňování i jejich potřeb. Oba příspěvky ukazují, že i osoby s velkým znevýhodněním se daří na trh práce umisťovat a uvedené nástroje intenzivní podpory jsou potenciálně přenositelné i na skupiny osob s jiným typem znevýhodnění a stigmatu. 

V další části byla představena slovenská zkušenost alternativních přístupů k politice zaměstnanosti, postavená na zkušenosti neziskových organizací EPIC (epic-org.eu) a Člověk v ohrození. Akcentované bylo zejména zapojení poskytovatelů služeb a dalších v terénu působících organizací do aktivní politiky zaměstnanosti státu a role krajských samospráv. Dále byla představena činnost Agentúry práce BBSK v Lučenci a její profilování lidí znevýhodněných na trhu práce, které umožňuje dobré nastavení nástrojů podpory adekvátních k životní situaci konkrétního člověka.

Poslední část konference byla věnována zkušenosti ze strany ÚP ČR a následné diskuzi o možnostech a limitech nastavení podpory. Hlavními tématy byly možnosti lepšího využití nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti pro získání trvalého pracovního místa, více proklientský přístup, spolupráce ÚP ČR a realizátorů podpůrných programů, významný potenciál obcí při koordinaci celé této podpůrné sítě a podpora zaměstnavatelů a eliminace jejich předsudků.

Další plánované setkání bude zaměřeno na fungující lokální systémy podpory zaměstnanosti a na roli obcí při podpoře a zřizování kvalitních pracovních míst tréninkového i trvalého charakteru.


Prezentace vystupujících naleznete zde.

Záznamy jednotlivých dní konference:

  • 13. října 2020 – 1. DEN – video
  • 14. října 2020 – 2. DEN – video

Program obou dnů je k dispozici zde.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Více informací